Xây dựng mô hình “Hương ước lao động tập thể” để áp dụng “Tư duy quản trị cộng đồng” vào DN, bảo vệ NLĐ, bảo vệ quyền lợi NLĐ, chia sẻ đến cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam để ứng dụng vào Doanh nghiệp của họ - Chia sẻ trên HTV9/HTV7
Top