NÂNG CẤP, HIỆU CHỈNH, MỞ RỘNG, CÀI ĐẶT, ĐÀO TẠO

Mỗi doanh nghiệp đều có những quy trình, nghiệp vụ quản lý đặc trưng. Khi tiến hành khảo sát tư vấn, các chuyên gia của “incomSoft” sẽ đề xuất những tính năng, nghiệp vụ phát sinh cần tích hợp vào phần mềm. Các luồng xử lý công việc cần điều chỉnh cho phù hợp,…


Trước khi tiến hành triển khai giải pháp phần mềm cho khách hàng. Đội ngũ phát triển phần mềm của “incomSoft”  tiến hành chỉnh sửa chương trình, phát triển thêm tính năng. Đội ngũ kiểm tra chất lượng phần mềm sẽ tiến hành kiểm tra để chắc chắn sản phẩm chuyển giao cho doanh nghiệp đáp ứng đúng, đầy đủ và chính xác theo yêu cầu đề ra. Thực hiện phát triển phần mềm theo quy trình RUP và tiêu chuẩn CMMI.


Trong quá trình thực hiện việc nâng cấp tính năng phần mềm, chúng  tôi luôn trao đổi, làm việc gần gủi với doanh nghiệp, cùng doanh nghiệp tham gia vào công tác phát triển các tính năng mới. Điều này cho phép doanh nghiệp nắm bắt được tiến độ dự án, kịp thời đóng góp ý kiến và có những thay đổi kịp thời. Một sản phẩm đưa vào sử dụng tốt là sự kết hợp chặc chẻ giữa đội ngũ phát triển và người sử dụng.

lên đầu trang